Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (ďalej len „VOP“) stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim

 1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode Fine Art STUDIO, s.r.o., Strmý vršok 33, 841 06 Bratislava
 2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode môže byť iba fyzická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou služieb.
 3. Všetky služby ponúkané v eshope sú určené len pre osobné použitie fyzickej osoby. Používanie služieb za účelom ich ďalšieho predaja alebo propagáciu tretím stranám je považované za hrubé porušenie obchodných podmienok.
 4. K akceptácii objednávky služieb zo strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa. Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, a pod.). Objednávku si môže registrovaný objednávateľ skontrolovať priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.
 5. Kupujúci po zaplatení za objednané služby obdrží od Predávajúceho elektronickou formou výzvu na zadefinovanie potrebných údajov na spustenie objednanej služby ako mená nevesty a ženícha, dátumu svadby, fotografie a pod.. Po obdržaní všetkých potrebných údajov Prevádzkovateľ do 48 hodín zrealizuje všetky nastavenia objednaných a zaplatených služieb.
 6. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane objednávateľ e-mailom najneskôr do 14 kalendárnych dní od zaplatenia za objednané služby.
 7. Objednávateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare určeného osobitne pre jedného objednávateľa, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena je platná taká, aká je uvedená v e-maile potvrdzujúcom prijatie objednávky. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. „akcia“ alebo „výpredaj“). Platnosť zvýhodnených cien trvá počas doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
 9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú neuplným alebo oneskoreným dodaním požadovaných informácií zo strany objednávateľa.
 10. Po nastavení služieb zo strany Prevádzkovateľa bude kupujúci vyzvaný emailom na schválenie resp. pripomienkovanie nastavených služieb. Pokiaľ kupujúci do 48 hodín nevznesie žiadne námietky, bude sa považovať služba zo strany kupujúceho schválená. Kupujúci môže požadovať zmeny v nastaveniach služieb. Takéto služby sú spoplatňované hodinovou sadzbou 25 Eur s DPH. Kupujúci obdrží pred zrealizovaním služby výzvu na zaplatenie. Po obdržaní platby prevádzkovateľ v čon najkratšej dobe zrealizuje požadované zmeny.
 11. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

Objednávateľ zrealizovaním objednávky dáva Prevádzkovateľovi doleuvedený Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov:

Súhlas so spracovaním osobných údajov

v súlade s §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

súhlasím so spracovaním, poskytnutím, sprístupnením, kopírovaním, skenovaním všetkých údajov, ktoré som uviedol(a) v rámci registrácie prevádzkovateľom za nasledovných podmienok:

Názov prevádzkovateľa:

Fine Art STUDIO, s.r.o., Strmy vršok 33, 841 06, Bratislava

Účel spracúvania osobných údajov:

 • Predaj služby, vyhotovenie faktúry kupujúcemu.
 • Poskytovanie zliav, bonusov vracajúcim sa klientom prevádzkovateľa.

Poučenie o dobrovoľnosti:

Dotknutá osoba nie je povinná súhlas udeliť a poskytnutý súhlas je možné  odvolať. Poskytnutý súhlas platí do odvolania.

Poučenie o právach dotknutej osoby:

V prípade, že klient prestane súhlasiť so spracúvaním osobných údajov, môže požiadať prevádzkovateľa o skončenie spracúvania osobných údajov, v tomto prípade sa jeho osobné údaje zlikvidujú.

Na základe písomnej žiadosti môže klient vyžadovať informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, odpis osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo  ak došlo k porušeniu zákona.

Spracovateľské operácie s osobnými údajmi:

Osobné údaje sa nebudú zverejňovať, nebudú poskytnuté tretím stranám a cezhraničný prenos osobných údajov sa nebude uskutočňovať. Osobné údaje môžu byť sprístupnené: poskytovateľovi IT servisu, prepravnej (kuriérskej) spoločnosti a poskytovateľovi webhostingu.

Objednávateľ zrealizovaním objednávky, alebo prejavením záujmu o reklamné ponuky a novinky registráciu v časti „Prihláste sa k odberu noviniek – zdarma“ dáva Prevádzkovateľovi doleuvedený Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov:

Súhlas so spracovaním osobných údajov

v súlade s §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

súhlasím so spracovaním, poskytnutím, sprístupnením, kopírovaním, skenovaním všetkých údajov, ktoré som uviedol(a) v rámci registrácie prevádzkovateľom za nasledovných podmienok:

Názov prevádzkovateľa:

Fine Art STUDIO, s.r.o., Strmý vršok 33, 841 06 Bratislava

Účel spracúvania osobných údajov:

ï Propagácia poskytovaných služieb a tovarov poštou, telefónom a mailom.

Poučenie o dobrovoľnosti:

Dotknutá osoba nie je povinná súhlas udeliť a poskytnutý súhlas je možné  odvolať. Poskytnutý súhlas platí do odvolania.

Poučenie o právach dotknutej osoby:

V prípade, že klient prestane súhlasiť so spracúvaním osobných údajov – zasielaním ponúk, môže požiadať prevádzkovateľa o skončenie spracúvania osobných údajov, v tomto prípade sa jeho osobné údaje zlikvidujú a reklamné ponuky sa mu už nebudú posielať.

Na základe písomnej žiadosti môže klient vyžadovať informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, odpis osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo  ak došlo k porušeniu zákona.

Spracovateľské operácie s osobnými údajmi:

Osobné údaje sa nebudú zverejňovať, nebudú poskytnuté tretím stranám a cezhraničný prenos osobných údajov sa nebude uskutočňovať. Osobné údaje môžu byť sprístupnené: poskytovateľovi IT servisu, prepravnej/kuriérskej spoločnosti a poskytovateľovi webhostingu.

 1. Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez linku, ktorá sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú doručované.
 2. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.
 3. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 4. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.
 5. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto VOP sú platné od 01.05.2017 .

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.